Non-Teaching Staff

S.No. Teacher's Name Designation D.O.B D.O.Joing
1. Rajkishor prasad Accountant 01-01-1964 12-02-1986
2. Shailesh Kumar Routine Clerk 17-08-1970 12-02-1986
3. Jagjivan Prasad Cashier 01-07-1973 25-07-1992
4. Vinod Kumar Liabrary Clerk 04-01-1964 22-10-1990
5. Amrendra Kumar Physical INS. 04-11-1971 25-07-1992
6. Ramesh Sharma Clerk 04-01-1965 22-12-1990
7. Kanak Kumari Typist 05-08-1967 12-02-1986
8. Rakesh Kumar Adesh Pal 30-01-1974 25-07-1992
9. Purushottam Kr. Adesh Pal 01-01-1970 25-07-1992
10. Parvesh Kr. Singh Adesh Pal 10-10-1961 25-07-1992
11. Dasrath Manjhi Sweeper 06-03-1968 25-07-1992
12. Sunil Kr. Sharma Adesh Pal 01-04-1972 25-07-1992
13. Sanjeet Kumar Adesh Pal 01-07-1970 25-07-1992
14. Kamlesh Sharma Lab Assistant 02-03-1971 25-07-1992